Reklamacje i Warunki Gwarancji

Zwrot Produktu

Jeżeli, niezależnie od przyczyny, Klient nie zamierza zatrzymać Produktu, może odstąpić od umowy zakupu w terminie do 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. W takiej sytuacji Klient ponosi koszty zwrotu Produktu. Aby rozpocząć procedurę zwrotu, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu w celu otrzymania potwierdzenia możliwości zwrotu. Po otrzymaniu zwrotu produktu Tomatis Polska Sp. z o.o. zwróci Klientowi pełną kwotę za zakup dokonany kartą płatniczą. Jeżeli płatność nie była dokonywana kartą płatniczą lub gdy karta płatnicza nie działa, lub gdy zwrot kwoty nastąpi ponad 2 miesiące od płatności, zwrot może zostać dokonany przelewem, przy czym koszty przelewu ponosi Klient.

Klient powinien ostrożnie obchodzić się z Produktami, które zamierza zwrócić. Tomatis Polska Sp. z o.o. prosi o zwrot Produktów w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi akcesoriami. Po otrzymaniu przesyłki od Klienta Tomatis Polska Sp. z o.o. niezwłocznie dokona zwrotu należności.

Wady produktu

Podczas obowiązywania gwarancji, opisanej szczegółowo w części dotyczącej gwarancji, wady produktu niewynikające z winy użytkownika należy zgłaszać na adres warsaw@tomatis.com. Zgodnie z gwarancją Tomatis Polska Sp. z o.o. Może, według własnego uznania, zaoferować wymianę produktu lub skierować klienta do producenta w celu uzyskania wsparcia technicznego. Jeżeli Tomatis Polska Sp. z o.o. Postanowi zaoferować wymianę produktu, klient wyraża zgodę, by Tomatis Polska Sp. z o.o. Wymieniła produkt wadliwy na produkt nowy lub używany.

Zgodnie z gwarancją wadliwy produkt zostanie wymieniony w ciągu 15 dni (nie wliczając w to czasu transportu) licząc od daty otrzymania zwrotu produktu.

Ograniczona gwarancja

Produkt Tomatis® Infinite jest objęty przez Tomatis Polska Sp. z o.o. Ograniczoną gwarancją. Gwarancja obowiązuje i ma zastosowanie wyłącznie w krajach, w których produkt jest sprzedawany za pośrednictwem witryny internetowej infinite.tomatis.com.

Ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie komponenty sprzętowe produktu. Gwarancja Tomatis Polska Sp. z o.o. Nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieostrożnością, nieprawidłowym użytkowaniem (włącznie z nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub podłączeniem produktu lub jednego z jego elementów do niewłaściwego portu), niedbałością, rozmontowaniem produktu, zmianami wywołanymi przez ekstremalne warunki klimatyczne lub pogodowe, lub przez niewłaściwe przechowywanie (dotyczy to również pleśni i kurzu). Gwarancja nie obejmuje produktów będących przedmiotem: odsprzedaży bez zezwolenia, przekazania, zbycia, wynajmu, darowizny lub wykorzystania do celów komercyjnych.

Gwarancja nie obowiązuje, gdy numer seryjny nadrukowany na produkcie jest nieczytelny z dowolnego powodu wynikającego z winy klienta.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku użycia produktu do celów zawodowych.

Wyłączny środek prawny: produkt objęty jest gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne w normalnych warunkach użytkowania przez okres dwóch lat począwszy od daty zakupu. Jeżeli w ciągu tego czasu pojawi się wada, a klient spełni warunki reklamacji produktu, Tomatis Polska Sp. z o.o. Oferuje, wedle własnego uznania: (i) naprawę produktu z wykorzystaniem części nowych lub odnowionych, (ii) wymianę produktu na nowy lub używany albo (iii) zwrot pieniędzy. Każda wymieniona część lub cały produkt, lub każda naprawa są objęte niniejszą ograniczoną gwarancją przez cały pozostały czas obowiązywania pierwotnej gwarancji albo przez 90 dni, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Każda część lub produkt, za które klient otrzymał zwrot pieniędzy, staje się własnością Tomatis Polska Sp. z o.o.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt pod adresem: infinite@tomatis.com. W celu skorzystania z wyżej wymienionego środka prawnego klient powinien podać swoje dane osobowe i numer seryjny produktu. W pewnych sytuacjach wymagane będzie przedstawienie dowodu zakupu.

Powyższa ograniczona gwarancja jest jedyną gwarancją Tomatis Polska Sp. z o.o. Na produkt, a powyższy środek prawny jest jedynym możliwym środkiem prawnym zgodnie z granicami wyznaczonymi przez prawo. Tomatis Polska Sp. z o.o. Wyraźnie odmawia przestrzegania wszelkich innych gwarancji czy warunków dotyczących produktu.

Klient rozumie i wyraźnie akceptuje fakt, że w granicach dozwolonych przez prawo Tomatis Polska Sp. z o.o.  Nie odpowiada, bez względu na podstawę odpowiedzialności (kontraktowej czy deliktowej) za szkody pośrednie, uboczne, wynikowe lub poniesione przez klienta w związku z używaniem produktu, niezależnie od tego, czy Tomatis Polska Sp. z o.o. Została powiadomiona lub powinna byc świadoma możliwości powstania takich szkód.

Klient rozumie i wyraźnie akceptuje fakt, że w granicach dozwolonych przez prawo całkowita odpowiedzialność Tomatis Polska Sp. z o.o. Oraz niniejsza ograniczona gwarancja nie mogą przekroczyć rzeczywistej kwoty zapłaconej Tomatis Polska Sp. z o.o. za produkt.

Niektóre państwa nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe. W takiej sytuacji powyższe ograniczenie lub wyłączenie nie będzie mogło mieć zastosowania.

Żaden pracownik ani przedstawiciel Tomatis Polska Sp. z o.o. Ani jej spółek zależnych, ani żadna inna osoba trzecia nie może dokonywać zmian czy wprowadzać dodatków do niniejszej ograniczonej gwarancji, ani też jej rozszerzać. W przypadku gdy którykolwiek z warunków niniejszej ograniczonej gwarancji zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niemający zastosowania, pozostałe warunki nadal obowiązują.

Niniejsza ograniczona gwarancja daje klientowi jasno określone prawa, ale zgodnie z prawem obowiązującym w pewnych państwach, klient może dysponować także innymi prawami.

Proszę wybrać odpowiedni formularz

Aby aktywować swoją gwarancję

Wypełnij ten formularz

Aby otrzymać zwrot pieniędzy

Wypełnij ten formularz