Ogólne warunki sprzedaży

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. zastrzega sobie prawo do regularnego i niewymagającego wcześniejszego powiadomienia dokonywania zmian w ogólnych warunkach sprzedaży, polityce prywatności i wszystkich pozostałych dokumentach związanych z niniejszą witryną internetową i usługami pokrewnymi. W razie dokonania zmian zostaną one opublikowane na witrynie internetowej, ze wskazaniem daty ostatniej korekty. Prosimy o regularne odwiedzanie tej strony naszej witryny w celu zapoznania się z obowiązującą wersją.

Strona opublikowana 1 grudnia 2020 r.

WARUNKI SPRZEDAŻY TOMATIS® INFINITE

Poniższe warunki sprzedaży obowiązują Klienta oraz spółkę TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. z siedzibą pod adresem: 76 avenue de la Liberté, Luxembourg.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami sprzedaży, gdyż zamówienie lub zakup Produktu są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejsze warunki sprzedaży. W razie niezrozumienia warunków sprzedaży lub wyrażenia zgody jedynie na część z nich, nie należy zamawiać ani kupować Produktu.

Polityka prywatności

Więcej informacji dotyczących sposobu gromadzenia, wykorzystania i udostępniania przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. danych przekazanych przez odwiedzających witrynę można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Klient wyraża zgodę na to, aby spółka TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. przekazywała informacje na jego temat osobom trzecim godnym zaufania, w celu obsługi zamówienia i zapewnienia Klientowi oraz TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. ochrony przed oszukańczymi transakcjami. Umożliwi to weryfikację wpłaty należności (serwis STRIPE lub PayPal) oraz adresu dostawy (firmy kurierskie takie jak DHL, UPS itp.).

Zamówienie i zapłata

W chwili złożenia zamówienia Klient upoważnia TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. do pobrania należności z karty kredytowej lub debetowej, lub otrzymania w inny sposób zapłaty całkowitej kwoty zamówienia, która wyświetla się przed zatwierdzeniem rozliczenia przez Klienta (włącznie z ewentualnymi kosztami dostawy i opłatami manipulacyjnymi, a także niektórymi podatkami).

Specjalista przyjmuje do wiadomości, że TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. jest spółką zarejestrowaną w Luksemburgu oraz że płatność dokonywana jest w państwie sprzedawcy. Płatność międzynarodowa może w niektórych wypadkach spowodować naliczenie przez bank dodatkowych opłat. W związku z tym zalecamy Klientom kontakt z bankiem w celu uzyskania informacji na temat warunków naliczenia ewentualnych opłat.

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia. Może to nastąpić na przykład w sytuacji, gdy Klient mieszka w kraju, do którego niemożliwe jest dostarczenie przesyłki lub gdy zamówienie przekracza maksymalną dozwoloną liczbę Produktów.

Po otrzymaniu zamówienia TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. wysyła do Klienta e-mailem automatyczne potwierdzenie ze wszystkimi szczegółami zamówienia. Drugi e-mail zawiera informacje na temat dostawy, nazwę firmy kurierskiej, numer przesyłki i numer seryjny Produktu. Informacje te umożliwiają śledzenie realizacji zamówienia. Numer seryjny jest również umieszczony na Produkcie.

Dostawa

Nie realizujemy dostaw adresy skrytek pocztowych (P.O. Box) ani na adresy jednostek wojskowych. Podczas składania zamówienia Klient powinien sprawdzić, czy podał poprawny adres dostawy. Należy również unikać podawania adresów sklepów itp. jako adresów dostawy, ponieważ TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. nie odpowiada za ewentualne zagubienie przesyłki.

Nie realizujemy zamówień z pewnych krajów, jak Rosja i niektóre państwa afrykańskie. TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. może odmówić realizacji dostawy na niektóre adresy według własnego uznania. W przypadku, gdy TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. postanowi o nierealizowaniu dostawy zamówionego Produktu, Klient zostanie o tym odpowiednio poinformowany, a jego konto nie zostanie obciążone. Jeżeli rachunek Klienta został już obciążony kwotą należności za niedostarczone Produkty, wówczas Klient otrzyma zwrot pełnej kwoty, zgodnie z pierwotną metodą płatności.

Produkt niedostarczony z powodu błędnych lub niepełnych danych dotyczących dostawy zostanie odesłany do spółki TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. lub do jej przedstawiciela. W takiej sytuacji rachunek Klienta nie zostanie obciążony (a jeżeli został już obciążony kwotą należności za niedostarczone Produkty, wówczas Klient otrzyma zwrot pełnej kwoty zgodnie z pierwotną metodą płatności). Może się jednak okazać, że potrącone zostaną koszty dostawy lub opłaty manipulacyjne, do 20% całkowitej kwoty zamówienia (włącznie z podatkami). Jeżeli Produkt nie zostanie dostarczony z innego powodu, wówczas rachunek Klienta nie zostanie obciążony lub każda pobrana kwota zostanie zwrócona.

W razie niedostarczenia zamówienia należy poinformować o tym firmę kurierską, podając numer przesyłki. Uzyskanie odpowiedzi z firmy kurierskiej może czasem zająć kilka dni.

Jeżeli firma kurierska nie jest w stanie udzielić informacji na temat przesyłki, prosimy o kontakt z działem wsparcia TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. pod adresem infinite@tomatis.com. TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. poprosi wówczas o podanie numeru seryjnego, numeru przesyłki oraz informacji o treści rozmowy z firmą kurierską.

Dzięki umowom z firmami kurierskimi spełnione są wszystkie warunki umożliwiające dostawę zamówionego Produktu w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od zarejestrowania płatności. Jeżeli kurier nie będzie w stanie odnaleźć adresu wskazanego w zamówieniu, skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub e-mailem. Klient jest obowiązany przyjąć to połączenie telefoniczne.

Po zamówieniu Produktu TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. nie może przekierować dostawy na inny adres, jeżeli podany adres był błędny lub niepełny. Firma kurierska umożliwia takie przekierowanie jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

W razie problemów ze zlokalizowaniem przesyłki oznaczonej jako dostarczona należy się skontaktować z firmą kurierską, podając numer przesyłki. Zalecane jest również sprawdzenie, czy przesyłki nie odebrał któryś z domowników lub kolegów z pracy. Jeżeli to również nie pomoże zlokalizować przesyłki, należy poprosić firmę kurierską o podanie nazwiska osoby, która potwierdziła odbiór przesyłki.

Ceny, podatki i opłaty

Cena Produktu podana na witrynie internetowej infinite.tomatis.com przed wskazaniem dokładnego adresu Klienta nie zawiera kosztów dostawy ani opłat manipulacyjnych. Informacje na ten temat zostaną podane przed zatwierdzeniem zamówienia i kwoty do zapłaty.

Koszty dostawy i opłaty manipulacyjne za każdy produkt (bez podatku) wynoszą 0-55 EUR w zależności od adresu dostawy.

Wszystkie koszty dostawy zostaną wyszczególnione przed potwierdzeniem, nawet jeżeli nie są wyświetlone na stronie zamówienia. Wszystkie ceny podane na witrynie internetowej to INCOTERM DAP („Delivered At Place”, czyli dostarczone do miejsca) i mogą ulec zmianie bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia.

W zależności od miejsca zamieszkania Klienta władze lokalne mogą nałożyć na przesyłkę cło i podatki lokalne. Podczas procedury płatności nie jesteśmy w stanie podać kwoty tych ewentualnych opłat. Klient wyraża zgodę na poniesienie tych kosztów bez możliwości domagania się ich zwrotu od TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A..

Błędy w fakturowaniu

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. dokłada starań, by ceny podane na witrynie internetowej były poprawne. Jeżeli jednak po obciążeniu rachunku Klienta TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. odkryje błąd w cenie, wówczas poinformuje go o prawidłowej cenie. Klient może wówczas złożyć zamówienie po skorygowanej cenie lub zrezygnować z niego bez ponoszenia żadnych kosztów.

Ograniczenia

Podczas składania zamówienia nie można przekroczyć wskazanej, maksymalnej liczby Produktów. Przykładowo – stronie internetowej może widnieć informacja, że maksymalna liczba Produktów w jednym zamówieniu wynosi 2 sztuki. Produkt może również podlegać przepisom w dziedzinie importu i eksportu, do których Klient musi się zastosować. Przepisy te mogą wykluczać wysyłkę do pewnych krajów, użytkowników oraz pewne zastosowania. Z Produktu można korzystać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi, która jest do niego dołączona, oraz ze wskazówkami dostępnymi na naszej witrynie internetowej.

Odsprzedaż

Z WYJĄTKIEM UZYSKANIA ZGODY WYRAŻONEJ NA PIŚMIE PRZEZ TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., NIEDOZWOLONE SĄ SPRZEDAŻ, WYNAJEM LUB WYPOŻYCZENIE PRODUKTU W RAMACH RELACJI MIĘDZY SPECJALISTĄ A JEGO KLIENTEM.

Produkt jest sprzedawany wyłącznie do użytku osobistego. KLIENT NIE MOŻE GO UŻYWAĆ W CELACH KOMERCYJNYCH.

Użytkowanie

KLIENT OŚWIADCZA, ŻE ROZUMIE I WYRAŹNIE AKCEPTUJE TO, ŻE SŁUCHAWKI TOMATIS INFINITE® LUB KAŻDY INNY PRODUKT ZAPREZENTOWANY NA WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ PRODUKTAMI O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM. NIE JEST TO SPRZĘT TERAPEUTYCZNY ANI MEDYCZNY, TOTEŻ NIE MOŻNA WYMAGAĆ, BY JEGO STOSOWANIE PRZYNOSIŁO REZULTATY O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM LUB MEDYCZNYM.

KLIENT ROZUMIE I AKCEPTUJE TO, ŻE TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. NIE GWARANTUJE ŻADNYCH REZULTATÓW BĘDĄCYCH WYNIKIEM UŻYWANIA TYCH PRODUKTÓW. TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SKUTKI UBOCZNE, KTÓRE KLIENT MÓGŁBY PRZYPISAĆ KORZYSTANIU ZE SŁUCHAWEK. KLIENT POTWIERDZA, ŻE UŻYWA SŁUCHAWEK TOMATIS INFINITE NA SWOJĄ WYŁĄCZNĄ I PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ NA WŁASNE RYZYKO.

TOMATIS® INFINITE ANI POZOSTAŁE PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. NIE SĄ ZALECANE PRZEZ FEDERAL DRUG ADMINISTRATION W USA ANI ŻADNĄ PUBLICZNĄ INSTYTUCJĘ MEDYCZNĄ NA ŚWIECIE.

KLIENT ROZUMIE I AKCEPTUJE TO, ŻE INFORMACJE DOSTĘPNE NA WITRYNIE INTERNETOWEJ INFINITE.TOMATIS.COM, JAK RÓWNIEŻ WSZYSTKIE POZOSTAŁE INFORMACJE TOWARZYSZĄCE TEMU PRODUKTOWI MAJĄ CHARAKTER EDUKACYJNY I NIE MOGĄ BYĆ UZNAWANE ZA INFORMACJE LUB PORADY TERAPEUTYCZNE CZY LEKARSKIE.

SŁUCHAWKI TOMATIS® INFINITE ZAWIERAJĄ DROBNE ELEMENTY I NIE SĄ PRZEZNACZONE DLA DZIECI PONIŻEJ 4 ROKU ŻYCIA. SŁUCHAWKI TOMATIS INFINITE® MUSZĄ BYĆ UŻYWANE POD NADZOREM DOROSŁEGO I NA JEGO ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE SŁUCHAWKI TOMATIS® INFINITE NIE SĄ PRZEZNACZONE DLA DZIECI PONIŻEJ 4 ROKU ŻYCIA ANI DLA OSÓB U KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ: SZUMY USZNE, CHOROBY NEURODEGENERACYJNE (CHOROBA PARKINSONA, CHOROBA ALZHEIMERA ITP.), ZABURZENIA PSYCHICZNE, PADACZKA ANI TEŻ DLA OSÓB Z IMPLANTAMI ŚLIMAKOWYMI.

KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE SŁUCHAWEK NIE MOŻNA PODŁĄCZAĆ DO URZĄDZEŃ INNYCH NIŻ URZĄDZENIA TALKSUP STOSOWANE W METODZIE TOMATISA.

KLIENT WYRAŻA ZGODĘ NA STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ UMIESZCZONYCH W BROSZURZE DOŁĄCZONEJ DO SŁUCHAWEK, W SZCZEGÓLNOŚCI DO WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH OGRANICZEŃ W CZASIE CODZIENNEGO KORZYSTANIA ZE SŁUCHAWEK, ICH OBSŁUGI, REGULOWANIA POZIOMU DŹWIĘKU, KORZYSTANIA Z POMOCY CERTYFIKOWANEGO SPECJALISTY METODY TOMATISA®.

W RAZIE POCZUCIA DYSKOMFORTU KLIENT WYRAŻA ZGODĘ NA NATYCHMIASTOWE ZAPRZESTANIE UŻYWANIA SŁUCHAWEK TOMATIS® INFINITE.

Zwrot Produktu

Jeżeli, niezależnie od przyczyny, Klient nie zamierza zatrzymać Produktu, może odstąpić od umowy zakupu w terminie do 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. W takiej sytuacji Klient ponosi koszty zwrotu Produktu. Aby rozpocząć procedurę zwrotu, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu w celu otrzymania potwierdzenia możliwości zwrotu. Po otrzymaniu zwrotu produktu TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. zwróci Klientowi pełną kwotę za zakup dokonany kartą płatniczą. Jeżeli płatność nie była dokonywana kartą płatniczą lub gdy karta płatnicza nie działa, lub gdy zwrot kwoty nastąpi ponad 2 miesiące od płatności, zwrot może zostać dokonany przelewem, przy czym koszty przelewu ponosi Klient.

Klient powinien ostrożnie obchodzić się z Produktami, które zamierza zwrócić. TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. prosi o zwrot Produktów w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi akcesoriami. Po otrzymaniu przesyłki od Klienta TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. niezwłocznie dokona zwrotu należności.

Bon zakupowy

W przypadku zakupu słuchawek na witrynie internetowej infinite.tomatis.com Klient może wykorzystać bon zakupowy wartości 200 PLN w zależności od waluty zakupu i miejsca dostawy. Taka możliwość dostępna jest wyłącznie w krajach objętych dostawą, których lista znajduje się na infinite.tomatis.com

Bon jest akceptowany przez wszystkich certyfikowanych Specjalistów Metody Tomatisa®, których nazwa lub nazwisko znajduje się na interaktywnej mapie witryny tomatis.com. Okres ważności bonu wynosi 3 miesiące od daty zakupu. Po potwierdzeniu zakupu Klient otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do formularza, który należy wypełnić, aby móc pobrać bon. Bon jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które zamierzają skorzystać z indywidualnych programów Metody Tomatisa® oferowanych przez certyfikowanych Specjalistów. Każdy kupujący otrzymuje tylko jeden bon. Jeżeli Klient zamawia kilka par słuchawek lub ponownie dokonuje zakupu, otrzymuje tylko jeden bon.

Jeżeli Specjalista Metody Tomatis® odmówi przyjęcia bonu zakupowego, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym spółki TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., która skontaktuje się ze Specjalistą. Jeżeli Specjalista nadal nie wyrazi na to zgody, TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. dokona zwrotu równowartości bonu zakupowego bezpośrednio na kartę płatniczą Klienta.

Specjalista Metody Tomatisa®, który zaakceptował bon zakupowy powinien go zarejestrować na platformie voucher.tomatis.com w terminie 1 miesiąca od akceptacji. Specjalista powinien uprzednio zapoznać się z warunkami zwrotu dostępnymi na witrynie voucher.tomatis.com oraz zaakceptować je.

Wady Produktu

Podczas obowiązywania gwarancji, opisanej szczegółowo w części dotyczącej gwarancji, wady Produktu niewynikające z winy użytkownika należy zgłaszać na adres infinite@tomatis.com. Zgodnie z gwarancją TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. może, według własnego uznania, zaoferować wymianę Produktu lub skierować Klienta do producenta w celu uzyskania wsparcia technicznego. Jeżeli TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. postanowi zaoferować wymianę Produktu, Klient wyraża zgodę, by spółka TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. wymieniła Produkt wadliwy na Produkt nowy lub używany.

Zgodnie z gwarancją wadliwy Produkt zostanie wymieniony w ciągu 15 dni (nie wliczając w to czasu transportu) licząc od daty otrzymania zwrotu Produktu.

Ograniczona gwarancja

Produkt TOMATIS® INFINITE jest objęty przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. ograniczoną gwarancją. Gwarancja obowiązuje i ma zastosowanie wyłącznie w krajach, w których Produkt jest sprzedawany za pośrednictwem witryny internetowej infinite.tomatis.com.

Ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie komponenty sprzętowe Produktu. Gwarancja TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieostrożnością, nieprawidłowym użytkowaniem (włącznie z nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub podłączeniem Produktu lub jednego z jego elementów do niewłaściwego portu), niedbałością, rozmontowaniem Produktu, zmianami wywołanymi przez ekstremalne warunki klimatyczne lub pogodowe, lub przez niewłaściwe przechowywanie (dotyczy to również pleśni i kurzu). Gwarancja nie obejmuje Produktów będących przedmiotem: odsprzedaży bez zezwolenia, przekazania, zbycia, wynajmu, darowizny lub wykorzystania do celów komercyjnych.

Gwarancja nie obowiązuje, gdy numer seryjny nadrukowany na Produkcie jest nieczytelny z dowolnego powodu wynikającego z winy Klienta.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku użycia Produktu do celów zawodowych.

WYŁĄCZNY ŚRODEK PRAWNY: Produkt objęty jest gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne w normalnych warunkach użytkowania przez okres dwóch lat począwszy od daty zakupu. Jeżeli w ciągu tego czasu pojawi się wada, a Klient spełni warunki reklamacji produktu, TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. oferuje, wedle własnego uznania: (i) naprawę Produktu z wykorzystaniem części nowych lub odnowionych, (ii) wymianę Produktu na nowy lub używany albo (iii) zwrot pieniędzy. Każda wymieniona część lub cały Produkt, lub każda naprawa są objęte niniejszą ograniczoną gwarancją przez cały pozostały czas obowiązywania pierwotnej gwarancji albo przez 90 dni, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Każda część lub Produkt, za które Klient otrzymał zwrot pieniędzy, staje się własnością TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt pod adresem: infinite@tomatis.com. W celu skorzystania z wyżej wymienionego środka prawnego Klient powinien podać swoje dane osobowe i numer seryjny Produktu. W pewnych sytuacjach wymagane będzie przedstawienie dowodu zakupu.

POWYŻSZA OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNĄ GWARANCJĄ TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. NA PRODUKT, A POWYŻSZY ŚRODEK PRAWNY JEST JEDYNYM MOŻLIWYM ŚRODKIEM PRAWNYM ZGODNIE Z GRANICAMI WYZNACZONYMI PRZEZ PRAWO. TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. WYRAŹNIE ODMAWIA PRZESTRZEGANIA WSZELKICH INNYCH GWARANCJI CZY WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRODUKTU.

KLIENT ROZUMIE I WYRAŹNIE AKCEPTUJE FAKT, ŻE W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ PRAWO SPÓŁKA TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE I PARTNERZY (WSPÓLNIE OKREŚLANI JAKO „STRONA TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.”) NIE ODPOWIADAJĄ, BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWEJ CZY DELIKTOWEJ) ZA SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, WYNIKOWE LUB PONIESIONE PRZEZ KLIENTA W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM PRODUKTU, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY STRONA TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. LUB JEJ PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POWIADOMIENI LUB POWINNI BYĆ ŚWIADOMI MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

KLIENT ROZUMIE I WYRAŹNIE AKCEPTUJE FAKT, ŻE W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ PRAWO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRONY TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. ORAZ NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ RZECZYWISTEJ KWOTY ZAPŁACONEJ TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. ZA PRODUKT.

Niektóre państwa nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe. W takiej sytuacji powyższe ograniczenie lub wyłączenie nie będzie mogło mieć zastosowania.

Żaden pracownik ani przedstawiciel TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. ani jej spółek zależnych, ani żadna inna osoba trzecia nie może dokonywać zmian czy wprowadzać dodatków do niniejszej ograniczonej gwarancji, ani też jej rozszerzać. W przypadku gdy którykolwiek z warunków niniejszej ograniczonej gwarancji zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niemający zastosowania, pozostałe warunki nadal obowiązują.

Niniejsza ograniczona gwarancja daje Klientowi jasno określone prawa, ale zgodnie z prawem obowiązującym w pewnych państwach, Klient może dysponować także innymi prawami.

Obowiązujące prawo i właściwość sądu

Prawem właściwym jest prawo luksemburskie. W sporach dotyczących niniejszej umowy sądem właściwym jest sąd w Luksemburgu.

Sądy w niektórych państwach nie stosują wobec swoich obywateli prawa obowiązującego w Luksemburgu lub godzą się na to pod pewnymi warunkami. Jeżeli Klient jest obywatelem jednego z tych państw, wówczas w sytuacji, gdy prawo luksemburskie nie jest uznawane, zastosowanie mają przepisy obowiązujące w państwie Klienta. W przeciwnym razie Klient wyraża zgodę, by przepisy prawa obowiązujące w Luksemburgu miały zastosowanie do niniejszych Warunków i sporów z nich wynikłych lub do nich się odnoszących. Również w przypadku, gdy sąd w państwie Klienta nie zezwoli mu na uznanie właściwości sądu w Luksemburgu, sądem właściwym w przypadku sporu jest sąd w kraju Klienta. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia związane z niniejszymi Warunkami lub odnoszące się do nich będą rozpatrywane przez sąd w Luksemburgu. Zarówno Klient, jak TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. wyrażają zgodę na rozpatrywanie spraw przez wyżej wymieniony sąd. Niemniej TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. zastrzega sobie prawo do wniesienia o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego (lub innego rodzaju równoważnego pilnego orzeczenia sądu) w dowolnym sądzie.

Zmiana warunków

Warunki obowiązujące w momencie złożenia zamówienia na Produkt mają zastosowanie do danego zamówienia i danego produktu. TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian do Warunków lub do załącznika odnoszącego się do Produktu. Wyżej wymienione zmiany wchodzą w życie natychmiast i obowiązują w przypadku każdej nowej transakcji sprzedaży.

Przypadek wystąpienia siły wyższej

Żadna ze stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za opóźnienie w spełnieniu niniejszych Warunków lub brak ich realizacji, jeżeli to opóźnienie lub brak realizacji jest wynikiem wystąpienia siły wyższej.

Brak zrzeczenia

W razie nieprzestrzegania niniejszych warunków przez Klienta i niepodjęcia niezwłocznie odpowiednich działań przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., nie oznacza to zrzeczenia się swoich praw przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. (takich jak wniesienie pozwu do sądu w późniejszym terminie).

Rozdzielność postanowień umowy

Niemożność zastosowania jednego z warunków nie wpływa na ważność pozostałych warunków.

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ TOMATIS® INFINITE

Polityka prywatności określa sposób, w jaki TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. wykorzystuje i chroni wszystkie informacje, które Klient przekazuje TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. przez witrynę internetową infinite.tomatis.com.

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. zobowiązuje się zapewnić prywatność danych Klienta. Gdy Klient, za pośrednictwem strony internetowej, przekazuje dane, które pozwalają go zidentyfikować, TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. używa ich wyłącznie zgodnie z zasadami niniejszej polityki prywatności.

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnej chwili podczas aktualizacji niniejszej strony. Klient powinien regularnie odwiedzać tę stronę, by mieć pewność, że zgadza się na nowe warunki. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 1 grudnia 2020 r.

Rodzaj gromadzonych informacji

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. może prosić Klienta o podanie następujących danych:

imię, nazwisko i zawód
nr telefonu,
adres e-mail
adres korespondencyjny
inne dane, podawane do celów sondażowych, statystycznych lub promocyjnych

Jeżeli Klient chce złożyć zamówienie lub dokonać płatności, TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. może go przekierować do witryny lub strony zgodnej z IPC, która prosi o podanie numeru karty kredytowej, rachunku czekowego lub danych rachunku PayPal w celu obsługi płatności. Te informacje są przechowywane w bezpieczny sposób przez dostawcę usług płatności kartą kredytową lub przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A..

 

Wykorzystanie gromadzonych informacji

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. wykorzystuje zbierane informacje do realizacji zamówień i poznawania potrzeb Klientów oraz zapewniania im jak najlepszych usług, a w szczególności do następujących celów:

Użytek wewnętrzny
TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. może wykorzystywać zebrane dane do ulepszania swoich produktów i usług.
TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. może regularnie wysyłać pocztą elektroniczną reklamy nowych wyrobów, informacje o specjalnej promocji lub inne wiadomości, które uzna za właściwe.
TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. może też w dowolnym momencie użyć danych Klienta w celu przeprowadzenia badania rynku. W takiej sytuacji formą kontaktu może być e-mail, telefon lub pismo przesłane pocztą. TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. może również wykorzystywać informacje o Kliencie w celu dostosowania swojej witryny internetowej do jego potrzeb.
TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. wykorzystuje dane Klienta do realizacji jego zamówień. Klient wyraża zgodę na to, aby informacje o Kliencie zostały przekazane przez spółkę TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. godnym zaufania osobom trzecim w celu weryfikacji płatności oraz adresu dostawy, co umożliwi realizację zamówienia i ochronę Klienta oraz Spółki przed oszustwem.

Bezpieczeństwo

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych Klienta. W celu uniemożliwienia ujawnienia tych danych lub uzyskania do nich dostępu przez osoby nieupoważnione, spółka TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. wprowadziła odpowiednie procedury fizyczne i elektroniczne, które chronią i zabezpieczają informacje uzyskiwane przez nas za pośrednictwem Internetu.

Polityka cookies (ciasteczka)

Cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane na dysku twardym komputera, jeżeli jego użytkownik wyrazi na to zgodę. Po wyrażeniu zgody plik jest zapisywany na komputerze. Analizując połączenia z Internetem, powiadamia nas o tym, że użytkownik odwiedza daną witrynę internetową. Pliki cookies umożliwiają aplikacjom internetowym rozpoznanie danego internauty. Aplikacja internetowa może wówczas dostosować się do potrzeb, preferencji lub braku zainteresowania internauty, gromadząc informacje o jego profilu.

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. używa plików cookies do uzyskania informacji o tym, które konkretnie strony są odwiedzane przez internautów. Te dane umożliwiają analizę odwiedzin na stronach witryny internetowej TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. i ulepszanie jej poprzez dostosowanie do potrzeb klientów. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów analizy statystycznej, a następnie dane są usuwane z systemu.

Podsumowując, pliki cookies pozwalają nam oferować użytkownikom coraz lepszą witrynę internetową dzięki wiedzy o tym, które strony cieszą się ich zainteresowaniem, a które nie. Pliki cookies w żadnym wypadku nie dają nam dostępu do komputera osoby odwiedzającej stronę ani do informacji na temat tej osoby, oprócz danych udostępnionych przez nią z własnej woli.

Odwiedzający stronę zawsze może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies albo odmówić wyrażenia zgody. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, ale użytkownik może tak ustawić parametry przeglądarki, by odrzucała możliwość ich stosowania, co jednak może go pozbawić pewnych udogodnień dostępnych na danej witrynie internetowej.

Udostępnianie danych osobowych

Gdy Klient składa zamówienie na witrynie internetowej infinite.tomatis.com, TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. może udostępnić firmie kurierskiej lub dostawcy usług płatniczych informacje o Kliencie, takie jak e-mail, adres pocztowy i numer telefonu Dostawca usług płatniczych ma prawo dostępu do informacji o Kliencie oraz do ich wykorzystania wyłącznie w celu weryfikacji dokonania płatności, a w przypadku firmy kurierskiej jest to wyłącznie cel dostawy zamówienia.

Na życzenie Klienta TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. może również przekazać jego dane kontaktowe certyfikowanemu Specjaliście Metody Tomatisa®.

Odnośniki do innych witryn internetowych

Nasza witryna może zawierać odnośniki (linki) do innych ciekawych stron internetowych. Niemniej każdy, kto skorzysta z tych odnośników i opuści naszą witrynę internetową, powinien pamiętać, że TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. nie ma żadnej kontroli nad wspomnianymi stronami. W związku z tym TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ochronę i poufność informacji przekazanych przez użytkownika podczas odwiedzin na wyżej wymienionych stronach internetowych, które nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Zalecamy ostrożność podczas weryfikacji polityki prywatności stosowanej na wyżej wymienionych stronach.

Kontrola nad danymi osobowymi Klienta

Klient może zadecydować o ograniczeniu gromadzenia lub wykorzystania jego danych osobowych w następujący sposób:

Podczas wypełniania formularza na witrynie internetowej należy znaleźć pole, którego zaznaczenie pozwala wskazać, że Klient nie życzy sobie, by jego dane były używane przez kogokolwiek do celów komercyjnych.

W przypadku, gdy Klient wyraził już zgodę, by spółka TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. używała jego danych do celów komercyjnych, może w każdej chwili wycofać tę zgodę, przesyłając informację pocztą lub na adres e-mail: infinite@tomatis.com

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. może sprzedawać, dystrybuować czy odpłatnie udostępniać dane osobowe Klienta osobom trzecim wyłącznie pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę lub gdy zobowiązują do tego przepisy prawa.

Klient może uzyskać informację o tym, jakimi danymi osobowymi na jego temat dysponuje TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. W takiej sytuacji może być wymagana niewielka opłata. W celu uzyskania kopii danych, którymi dysponujemy, prosimy o e-mail na adres: infinite@tomatis.com.

Jeżeli Klient uważa, że informacje na jego temat, którymi dysponuje TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., są błędne lub niepełne, proszony jest o pilne przesłanie zawiadomienia o tym na powyższy adres. Wszelkie błędne dane zostaną niezwłocznie skorygowane.

WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY INFINITE.TOMATIS.COM

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. ma prawo zmodyfikować warunki użytkowania w dowolnym momencie. Przed ponownym korzystaniem z treści niniejszej witryny należy zapoznać się z aktualną wersją warunków użytkowania.

Prawa autorskie

Zawartość witryny internetowej infinite.tomatis.com wraz z plikami do pobrania nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez zgody TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A..

Znaki towarowe

TOMATIS, TOMATIS + logo oraz TalksUp to zastrzeżone znaki towarowe. Ich wykorzystanie lub modyfikacja bez uzyskania wyraźnej zgody na piśmie są surowo zabronione.

Informacja

TOMATIS INFINITE to program edukacyjny, który w żadnym wypadku nie jest metodą leczniczą ani diagnostyczną. Treść witryny internetowej infinite.tomatis.com ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady lekarskiej ani jej nie zastępuje.